A transcript and translation of a portion Sławomir Tobus' lecture on homosexuality and the NT at EST

“Czyli czymś naturalnym dla człowieka jest wybranie Boga, oddanie Mu czci, dziękowanie Mu, tak jak czymś naturalnym są powiedzmy stosunki – można by tutaj pociągnąć tę analogię – heteroseksualne czymś nienaturalnym jest mimo możliwości wyboru wybranie innej opcji zupełnie. (…) Powiedzielibyśmy, że w tym momencie trzeba byłoby stwierdzić ze homoseksualizm jako taki per se jest potępiony, ale ja bym aż takiej kropki nad i tutaj mimo wszystko nie postawił przynajmniej na tym etapie badania tego tekstu na jakim jestem teraz. Nienaturalne jest odejście od jakiegoś normalnego porządku, ale można byłoby założyć, że dla kogoś czymś naturalnym jest bycie, uprawianie stosunków homoseksualnych i wówczas nie ma tej zamiany nie ma tego odejścia i wkładamy ten tekst w zupełnie inny kontekst i trudno go nam zgeneralizować.”

“Thus, it is a natural thing for man to choose God, to give Him worship and to thank Him. So, too, it is a natural thing, let’s say – one could, here, extend the analogy – to engage in heterosexual relations, and an unnatural thing – in spite of having the ability to choose – to select a completely different option. (...) We would say that at this point it would be necessary to state that homosexuality as such, per se,  is condemned, but I would not go so far as to dot the ‘i’ here, in spite of everything, at least not at the current stage of my research into this text. It is unnatural to depart from the normal order of things, but one could assume that for some people it is something natural to be and to engage in homosexual relations, in which case there is not this correspondence, there is not this departure, and we are putting this text into a completely different context and it is difficult for us to generalise it.”


It is striking that the lecturer did not comment on a New Testament text highly inconvenient to his description of Sodom and Gomorrah, Jude 7, 'Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange [eterov] flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.'

Torbus also robustly defends Catholic tradition, as his position on Papal primacy in Matt.16.18, demonstrates.

The lecture in full.
Wroclaw page